ดัชนีบทความ
กิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง"กล้วย"มหัศจรรย์พันธุ์ไม้แห่งมนุษยชาติ
กำหนดการค่าย
กิจกรรม
ทุกหน้า

 dotbar-750

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบมรสุมซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้น และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุพืชชนิดต่างๆมากมาย รวมถึงสายพันธุ์กล้วยที่สามารเจริญเติบโตได้ดีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันไทยมีจำนวนกล้วยมากกว่า 60 สายพันธุ์ และทำให้คนไทยมีความผูกพันและคุ้นเคยกับกล้วยมาตั้งแต่เกิด เพราะกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบ ดอก ตลอดจนผลกล้วย นอกจากนี้ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของไทยยังมีความเกี่ยวพันกับกล้วยอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีสายพันธุ์กล้วยมากมายและมีการนำกล้วยมาใช้ประโยชน์หลากหลาย แต่คนส่วนใหญ่กลับรู้จักกล้วยเพียงไม่กี่ชนิดและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยค่อนข้างน้อยจนทำให้กล้วยบางสายพันธุ์เริ่มสูญพันธุ์ไป จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย แพ่อให้นำกล้วยมาใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมคนรักษ์กล้วย ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้เรื่องกล้วยและการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไทย จึงได้ริเริ่มโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "เรื่อง กล้วย กล้วย ...มหัศจรรย์พรรณไม้แห่งมนุษยชาติ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องกล้วยในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการบูรณาการความรู้ร่วมกับภาษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกล้วยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • - ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ที่บูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม เกี่ยวกับกล้วย ซึ่งเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางสายพนธุ์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
 • - พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรืของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมชมสวนกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ และการนำเสนอแนวคิดผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์
 • - ผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไทย
 • - ส่งเสริมแววความสามารถพิเศษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบของกิจกรรม

 • - บรรยายความรู้พื้นฐานทางด้านพฤกษศาสตร์ของกล้วย ความรู่ทั่วไปเกี่ยวกัยกล้วยเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับกล้วย
 • - ทำกิจกรรมผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เช่น การนำส่วนต่างๆของกล้วยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค ศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ
 • - ทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
 • - เยี่ยมชมสวนกล้วย แหล่งเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยในประเทศไทยและในโลก
 • - เสนอแนวคิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวเรื่องเกี่ยวกับกล้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • - เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางพฤกษศาสตร์และชีววิทยาของกล้วย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยในเชิงบูรณาการด้านอื่นๆ
 • - เยาวนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมชมสวนกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ และการเสนอแนวคิดผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์
 • - เยาวชนสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • - เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไทย และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไทย
 • - สามารถคัดเลือกที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นนักวิทยาศาสตรื/นักวิจัยในอนาคต