การประชุม Ecology Advisory Meeting พิมพ์

โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สวทช. ได้จัดประชุม Ecology Advisory Meeting ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับใช้วัดปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าและทะเล การพัฒนาบุคลากรสาขาขาดแคลนด้านนิเวศวิทยา และร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำร่างเอกสารยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านนิเวศวิทยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดประชุมร่วมกันทุกๆ 2 เดือน

M11