ผลการทดสอบแบคทีเรีย Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคในนาข้าวร่วมกับแปลงเกษตรกร พิมพ์

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพได้มีการจัดประชุมสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus megaterium ที่คัดแยกได้จากดินในนาข้าวและพัฒนาเป็นรูปแบบแกรนูลที่สะดวกในการใช้งาน ละลายน้ำได้ดี เก็บได้นาน 2 ปี โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการควบคุมโรคกาบใบแห้ง ใบไหม้ และเมล็ดด่างในแปลงนาทดสอบ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรอาสาสมัคร และสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบโดย บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด ผลการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์สามารถควบคุมโรคในแปลงนาข้าวทดสอบได้ดีใกล้เคียงกับการใช้สารเคมี และที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรให้เกษตรจังหวัดส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อทำนาปลอดสารเคมี และบริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค มีความสนใจการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในระดับอุตสาหกรรม เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในลำดับต่อไป

M81